Roman Staniek

Zdjęcie: 
Tytuł/Stopień: 
Prof. dr hab. inż.
Nazwisko: 
Staniek
Imię: 
Roman
Stanowisko: 
Profesor PP, kierownik ZMT
Numer Telefonu: 
+48 61 665 27 58
Konsultacje Indywidualne: 
Poniedziałek: 9:45-11:15
Adres: 
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Numer Pokoju: 
628

Urodził się 29.01.1954 r. w Koźminie Wlkp. Ojciec Franciszek matka Zyta z d. Marcinek. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie z roku 1973. Studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej w latach 1973–1978. W latach 1978-82 konstruktor w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek. Słuchacz stacjonarnego studium doktoranckiego w latach 1979–82. Od 1982 starszy asystent
w Zakładzie Obrabiarek PP. Od 2007 roku kierownik Zakładu Maszyn Technologicznych

Dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, Specjalność: konstrukcja maszyn i urządzeń, obrabiarki stero­wane numerycznie, napędy
i sterowanie maszyn, stoły i pozycjonery obrotowe NC, czołowe przekładnie zębate.

Stopnie i tytuły naukowe

1978 r. – mgr inż. mechanik, Politechnika Poznańska,

1990 r. – doktor nauk technicznych, Politech­nika Poznańska,

2005 r. – doktor habilitowany nauk technicz­nych, Politechnika Poznańska,

2015 r. – profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska.

Dorobek naukowy

Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem 126 pozycji, w tym 43 indywidualnych, oraz 22 patenty i zgłoszenia patentowe. Autor 3 monografii, 51 artykułów naukowych (w tym 29 referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach i kongresach o zasięgu światowym, 36 na międzynarodowych i krajowych. Liczba prac nieopublikowanych obejmuje 256 pozycji, w tym 192 indywidualnych, z czego 168 to autorskie opinie i ekspertyzy, 23 – projekty badawcze (własne, promotorskie, rozwojowe i PBS), 28 – projekty badawcze wdrożone w przemyśle (celowe, Innotech, POIG) i inne prace wykonane na rzecz przemysłu.

Odbył 3 staże naukowe w: Technological Educational Institute of Athens (1998), King’s College London (2000) i Ecole Central de Lyon /Laboratory of Tribology and Systems Dynamics/ (2012).

Kształcenie

Liczba wypromowanych prac dyplomowych: 169, w tym 14 wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie o nagrodę prezesa SIMP. Promotor 3 prac doktorskich, opiekun naukowy 6 doktorantów. Wypromował 1 doktora habilitowanego. Recenzent 9 prac doktorskich, 7 habilitacyjnych oraz 6 książek
i monografii. Opiekun profilu dyplomowania i specjalności konstrukcja maszyn i urządzeń na II stopniu kształcenia.

Funkcje, członkostwo

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (2012–2013). Dyrektor Instytutu Technologii Mechanicz­nej (2008-2012). Kierownik Zakładu Maszyn Technologicznych (od 2007). W latach 2005–2008 zastępca dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej. Zastępca redaktora czasopisma Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji (2007–2015).

Członek: American Society of Mechanical Engineering (ASME od 1993), Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Akademii Inżynierskiej w Polsce, SIMP, PTPN, Komitetu Naukowego „Structural Dynamics & Vibration Committee” z ramienia ASME i Petroleum Division, Houston (1995–2000), Rady Pro­gramowej miesięcznika Przegląd Mechaniczny, wiceprzewodniczący Rady Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego (2006­–2008) (z wyboru), ekspert powoływany przez MNiSW do udziału w pracach paneli oceniających projekty badawcze własne i rozwojowe (2009–2010).

Nagrody i wyróżnienia

21-krotnie nagradzany nagrodami międzynarodowymi (12 to złote medale MTP, pozostałe z obszaru innowacji) i 25 krajowymi, z czego 13 stanowią nagrody indywidualne. Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Złotą Honorową Odznaką SIMP (2010), Medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis przyznanym przez Metropolitę Poznańskiego za wierną służbę Kościołowi Poznańskiemu (2010), nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2014).